Czy wiara ma sens

Istnieje wiele nieporozumień w temacie wiary i religii. Wielu  uważa, że religia wzbudza w człowieku poczucie winy i żeruje  na jego niskiej samoocenie. Przeciwnicy wiary twierdzą, że  ludzie religijni to hipokryci, uzależnieni od własnej projekcji  Boga. Pandemie, nierówności społeczne, fundamentalizm  religijny wzbudzają wątpliwości, czy wiara w Boga ma sens.  Jednak cierpienia nas dotykające, czy religijne nadużycia nie  wykluczają dobra i prawdy. Przeciwnie – falsyfikat jest  świadectwem istnienia oryginału.  

Dla chrześcijan, ostateczną prawdą o Bogu jest życie i nauka  Pana Jezusa. Jakie ważne prawdy zawarte są w Panu  Jezusie?  

1. Ludzkość nie może o własnych siłach dosięgnąć Boga,  dlatego Bóg przyszedł do ludzi. Słowo stało się Ciałem i  zamieszkało wśród nas. Niebo zstąpiło na ziemię. Bóg w  postaci Jezusa z Nazaretu przyszedł do nas i pozostaje z  nami dzięki obecności Ducha Świętego.  

2. Bóg kocha każdego człowieka i pragnie jego szczęścia.  Centralną myślą chrześcijaństwa jest miłość. Krzyż jest  symbolem Bożej miłości i zwycięstwa nad każdym  grzechem. Jezus był i pozostaje przyjacielem  grzeszników.  

3. Jezus nie nawoływał do stawania się osobą religijną lecz  do nawiązywania autentycznej więzi z Bogiem. Jezus nie  moralizował, ale zapraszał do relacji. Moralizowanie  tworzy świętoszków. Więź z Bogiem przemienia serce.  

4. Celem wiary jest kochanie Boga, ludzi i całego świata. Im  głębszą człowiek posiada więź z Bogiem, tym łatwiej  dzieli się miłością. Kto kocha, odzwierciedla Boga. Kto  nie kocha, nigdy Boga nie doświadczył.  

5. Wiara jest przede wszystkim decyzją serca i umysłu.  Jezus wzywał do decyzji – chodź za mną! Decyzja wiary zobowiązuje do uznania Jezusa swoim Zbawicielem oraz  najwyższym autorytetem. Tę wiarę wyrażamy szczerą modlitwą oraz życiem miłości.  

Nie można nikogo do wiary zmuszać – człowiek posiada  wolną wolę. Jednak historia, przyroda oraz Biblia zachęcają do wyboru drogi wiary, nadziei i miłości. Żadne bogactwa  świata nie zastąpią serca przemienionego Bożą miłością.