Zamówienia

Kościół Zielonoświątkowy Zbór “Ostoja” z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 26 w Opolu
zamierza aplikować o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej. W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na opracowanie
Studium wykonalności inwestycji, audytu energetycznego inwestycji oraz programu funkcjonalnie-użytkowego dla inwestycji pn.: ” Termomodernizacja Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Ostoja” w
Opolu wraz z wymianą kotła gazowego, montażem zielonej ściany, fotowoltaiką oraz zdalnym systemem zarządzania energią”.

Dokumenty do pobrania:
1.Treść zapytania
2.Treść zapytania – audyt
3.Treść zapytania -programfunkcjonalno-użytkowy
4.Załącznik nr.1 do zapytania audyt
5.Załącznik nr.1 do zapytania pfu
6.Załącznik nr.1 do zapytania SWI